Töövõtulepingu tingimused

  1. Käesolevad tingimused määravad kindlaks transpordivahendi omaniku OÜ Serv-Auto (edaspidi Töövõtja) ja teenuse Tellija (edaspidi Tellija) vastastikused õigused ja kohustused töövõtulepingu täitmisel.
  2. Töövõtja kohustub Tellijale osutama tõste- ja/või transporditeenust vastavalt Tellija esitatud tellimusele ja Tellija kohustub Töövõtjale maksma osutatud teenuse eest tasu vastavalt käesolevatele tingimustele, Töövõtja kodulehel olevale hinnakirjale ja Töövõtja poolt esitatud arvetele. Tellija kohustub tasuma teenuse eest vastavalt arvel märgitud tähtajaks. Tähtajaks arve tasumata jätmise korral on Töövõtjal õigus nõuda viivist 0,5% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
  3. Töövõtu all mõistavad pooled Töövõtja poolset teenuse teostust (transporditeenuse osutamine, laadimis- või tõsteteenuse osutamine, transpordivahendi liikumine sihtkohta ja sealt tagasi garažeerimiskohta jmt konkreetse tellimusega seotud sooritus). Töövõtt ei hõlma Töövõtja kohustust hankida töö tegemisega seotud vajalikke lubasid ja kooskõlastusi (tee- või maaomaniku load transpordivahendi paigutamiseks, load teede sulgemiseks, load töö tegemiseks jms).
  4. Töövõtulepingu hinda (teenuse maksumust) arvestatakse transpordivahendi tööaja põhiselt vastavalt Töövõtja kodulehel (www.servauto.ee) avaldatud hinnakirjale, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Transpordivahendi tööaeg algab transpordivahendi väljasõitmisega garažeerimiskohast Ääsi tn 4, Tallinn (teenuse osutamise algusaeg) ja lõpeb tagasijõudmisega garažeerimiskohta (teenuse osutamise lõppaeg). Soodsamate asjaolude puhul (nt eelnenud või järgneva töö lähema asukoha puhul) rakendame alguspunkti jõudmiseks ja/või lõpp-punktist lahkumiseks mõistlikkuse printsiibist lähtuvat tööaega. Lepingu maksumust arvestatakse iga algava 15 minuti eest.
  5. Transpordivahendi tööaja minimaalseks pikkuseks arvestatakse tööpäeviti 2 tundi ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 3 tundi.
  6. Tellija tasub nädalavahetusel ja riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel osutatud teenuse eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Õhtutunnid algavad kell 18.00 ja lõpevad 22.00. Öötunnid algavad 22.00 ja lõpevad 06.00.
  7. Kui tellimuse teostamiseks on tarvis erilubasid või kooskõlastusi, nt load teede ja tänavate sulgemiseks, töövahendite paigutamiseks, liiklusalaste või liiklusväliste teabevahendite paigaldamiseks või ülegabariidiliste või raskekaaluliste veoste veoks vms, kohustub kõik vajalikud load ja kooskõlastused hankima Tellija. Vajalike lubade puudumisel on Töövõtjal õigus tellimuse täitmisest keelduda ja nõuda Tellijalt saamata jäänud tulu hüvitamist. Sõltumata Töövõtja poolt eelmärgitud keeldumisõiguse kasutamisest, vastutab Tellija Töövõtja ees kõikide nõuete, trahvide ja kahjude eest, mis tulenevad tööde teostamiseks vajalike lubade või kooskõlastuste puudumisest, sh trahvide ja nõuete eest, mis on koostatud ja esitatud Töövõtjale või transpordivahendi juhile.
  8. Tellija kohustub paiksetel töödel, millega kaasneb liikluse täielik või osaline sulgemine või ümberkorraldamine, koostama või hankima vajalikud liikluskorraldusskeemid ning tähistama tööala vastavalt kehtivatele õigusaktidele, sh välja panema vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja vajalikud infotahvlid, samuti korraldama tööjärgsed puhastustööd.
  9. Transpordivahendi põhjalikul määrdumisel ja/või kinnijäämisel objektil, hüvitab masina pesu ja pukseerimiskulud Tellija. Transpordivahendi kahjustumise korral ja süü olemaolul vastutab Tellija tekitatud kahju eest.
  10. Kõik pretensioonid teenuse kvaliteedi vms kohta peavad olema esitatud kirjalikult 24 tunni jooksul peale pretensiooni aluseks oleva asjaolu tekkimist. Pretensioonide lahendamiseks tuleb objektile kutsuda Töövõtja esindaja. Hilisemad pretensioonid ei kuulu läbivaatamisele.